Privacy Verklaring

Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw (bijzondere) persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen (bijzondere)  persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw (bijzondere) persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw (bijzondere)  persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • In het kader van zorgverlening;
 • Het uitvoering geven aan zorgvraag;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze (bijzondere) persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst voor de fysiotherapeutische behandeltrajecten;
 • Wettelijke plicht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW- gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Huisarts;
 • Medische gegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • ID- of paspoortnummer.

Uw (bijzondere) persoonsgegevens en medisch dossier worden door Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Na afloop van de behandeling worden we gehouden aan een wettelijke bewaartermijn van minstens 20 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens in de financiële administratie worden voor maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst voor de fysiotherapeutische behandeltrajecten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–      Maximaal 20 jaar op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

(Persoons)gegevens van leveranciers worden door Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie;
 • Bevestiging;
 • Levering.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Opdracht of contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend de volgende (persoons)gegevens vragen:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

De gegevens worden door Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de verwerking van de medische gegevens (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze (persoons)gegevens af te geven (het gaat hierbij nooit om bijzondere persoonsgegevens). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om (bijzondere) persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid met 2 factor authenticator op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van (bijzondere) persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij zorgen voor back-ups van de (bijzondere) persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Verder zijn wij verplicht u te vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van onderstaande medewerkers.  Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Dimitri de Vriend en Myrthe Boss                          verwerkingsverantwoordelijke

Chantal van Kollenburg                                               verwerkingsuitvoerder

Deze personen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en het in acht nemen en respecteren van de privacy-gevoeligheid van deze gegevens. Zij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Fysiotherapie en Manuele Therapie De Vriend
Jan van Speyklaan 1
5688CM    Oirschot
0499-572542